Arbetsmiljöpolicy

Arbetsmiljön i vår verksamhet skall vara sådan att de som arbetar hos oss inte drabbas av ohälsa eller till skada på grund av arbetet och att de trivs och kan utvecklas både yrkesmässigt och som individer. Arbetsmiljöarbetet ska genomsyra alla beslut som fattas och alla aktiviteter som genomförs.

Vi accepterar ingen form av mobbning eller trakasserier på våra arbetsplatser. Vår arbetsmiljö ska präglas av en öppenhet och alla individer skall behandlas jämlikt och med respekt.

Vi ska minst uppfylla den arbetsmiljölagstiftning som vi omfattas av och strävar efter att hela tiden förbättra vår arbetsmiljö såväl organisatoriskt och socialt som fysiskt.

På våra arbetsplatser innebär detta att: 

  • Arbetsmiljöarbetet görs i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare.
  • Alla anställda får den introduktion och utbildning för att kunna arbeta säkert på våra arbetsplatser.
  • Vi genomför riskbedömning på våra arbetsplatser för att skapa en säker och trygg arbetsplats.
  • Alla tillbud och olyckor som inträffar skall rapporteras till Ledningen och utredas så att vi kan vidta åtgärder.
  • Vi följer årligen upp vårt systematiska arbetsmiljöarbete.
  • Rökning på alla arbetsplatser är förbjudet och sker utanför arbetsplatsen/området på arbetstagarens raster.
  • Skyddsutrustning såsom skyddsskor, varselkläder, hjälm, skyddsglasögon, handskar, hörselskydd och dammskydd/gasmask mm skall användas av arbetstagarna när så krävs.